Menovky

Ochrana osobných údajov

Pri spracovaní a ochrane osobných údajov klienta ako dotknutej osoby (ďalej len „Klient“) sa riadime ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a taktiež ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

Rozsah spracovávaných osobných údajov

  • krstné meno, priezvisko
  • poštová adresa
  • telefónne číslo
  • e-mail
  • fotografie (len ak sú potrebné na realizáciu objednávky)
  • dátum narodenia (len ak je potrebný na realizáciu objednávky)
  • názov firmy (len ak ho má klient pridelené)
  • IČO (len ak ho má klient pridelené)
  • DIČ (len ak ho má klient pridelené)

Účel a právny základ spracovávania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Klient, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti Klienta. Účelom spracovania osobných údajov je výhradne realizácia objednávky a jej následné doručenie Klientovi prepravcom, ktorým je Slovenská pošta, a.s. so sídlom: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 zapísaná v OR SR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vl. č. 803/S. Žiadne osobné údaje Klienta nebudú použité na marketingové účely.

Doba spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané len do ukončenia vybavenia objednávky, v prípade účtovných dokladov podľa príslušného zákona.

Práva klienta

Klient má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Klienta, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením alebo Zákonom.

Ďalšie informácie

Pri spracovaní osobných údajov Klienta nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 

V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, uplatňovania vašich práv alebo podania sťažnosti, kontaktujte prevádzkovateľa.